شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ آيينه ها دچار فراموشي اند و نام تو ورد زبان کوچه خاموشي امشب تکليف پنجره بي چشمهاي باز تو روشن نيست! قيصرامين پور
mp3 player شوکر
رهگذر تنها...
0 امتیاز
0 برگزیده
166 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رهگذر تنها... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top